تماس با ما
باطری ماشین - باتری ماشین - باتری کره ایی - باطری اتمی - فروش باطری ماشین
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

باطری ماشین برای خودرو های شرکت جک موتورز

                 باطری ماشین برای خودروهای شرکت جک موتورز عبارت از  :

شرکت جک موتورز : جک j3 – جک j5 – جک s3 – جک s5 

جک موتورز : جک j3 – جک j5 – جک s3 – جک s5 

باطری ماشین برای خودرو های شرکت جک موتورز

جک موتورز : جک j3 – جک j5 – جک s3 – جک s5 

باطری جک j5 j4 j3
jac j5 : 60 , 70 AH jac j4 : 60 AH jac j3 : 60 AH
باطری جک s5 s3
jac s5 :  ۷۰ AH -Right

باطری ماشین برای خودروهای شرکت جک موتورز عبارت از  :

jac s3 : 60 , 70 AH

جک موتورز : باتری برای جک j3 ,باتری جک j3 , باتری خودرو جک j3 , باتری ماشین جک j3 , باطری برای جک j3 , باطری برای خودرو جک j3 , باطری برای ماشین جک j3 , باطری جک j3 , باطری خودرو جک j3 , باطری ماشین جک j3 , باطری مناسب برای جک j3 , باتری جک j3 , باطری جک j3 , باتری ماشین جک j3 , باتری برای جک j3 , باطری برای جک j3 , باطری ماشین جک j3 , باطری خودرو جک j3 , باتری برای جک j5 ,باتری جک j5 , باتری خودرو جک j5 , باتری ماشین جک j5 , باطری برای جک j5 , باطری برای خودرو جک j5 , باطری برای ماشین جک j5 , باطری جک j5 , باطری خودرو جک j5 , باطری ماشین جک j5 , باطری مناسب برای جک j5 , باتری جک j5 , باطری جک j5 , باتری ماشین جک j5 , باتری برای جک j5 , باطری برای جک j5 , باطری ماشین جک j5 , باطری خودرو جک j5 , باتری برای جک s5 ,باتری جک s5 , باتری خودرو جک s5 , باتری ماشین جک s5 , باطری برای جک s5 , باطری برای خودرو جک s5 , باطری برای ماشین جک s5 , باطری جک s5 , باطری خودرو جک s5 , باطری ماشین جک s5 , باطری مناسب برای جک s5 , باتری جک s5 , باطری جک s5 , باتری ماشین جک s5 , باتری برای جک s5 , باطری برای جک s5 , باطری ماشین جک s5 , باطری خودرو جک s5 , باتری برای جک s3 ,باتری جک s3 , باتری خودرو جک s3 , باتری ماشین جک s3 , باطری برای جک s3 , باطری برای خودرو جک s3 , باطری برای ماشین جک s3 , باطری جک s3 , باطری خودرو جک s3 , باطری ماشین جک s3 , باطری مناسب برای جک s3 , باتری جک s3 , باطری جک s3 , باتری ماشین جک s3 , باتری برای جک s3 , باطری برای جک s3 , باطری ماشین جک s3 , باطری خودرو جک s3 ,جک موتورز : باتری برای جک j3 ,باتری جک j3 , باتری خودرو جک j3 , باتری ماشین جک j3 , باطری برای جک j3 , باطری برای خودرو جک j3 , باطری برای ماشین جک j3 , باطری جک j3 , باطری خودرو جک j3 , باطری ماشین جک j3 , باطری مناسب برای جک j3 , باتری جک j3 , باطری جک j3 , باتری ماشین جک j3 , باتری برای جک j3 , باطری برای جک j3 , باطری ماشین جک j3 , باطری خودرو جک j3 , باتری برای جک j5 ,باتری جک j5 , باتری خودرو جک j5 , باتری ماشین جک j5 , باطری برای جک j5 , باطری برای خودرو جک j5 , باطری برای ماشین جک j5 , باطری جک j5 , باطری خودرو جک j5 , باطری ماشین جک j5 , باطری مناسب برای جک j5 , باتری جک j5 , باطری جک j5 , باتری ماشین جک j5 , باتری برای جک j5 , باطری برای جک j5 , باطری ماشین جک j5 , باطری خودرو جک j5 , باتری برای جک s5 ,باتری جک s5 , باتری خودرو جک s5 , باتری ماشین جک s5 , باطری برای جک s5 , باطری برای خودرو جک s5 , باطری برای ماشین جک s5 , باطری جک s5 , باطری خودرو جک s5 , باطری ماشین جک s5 , باطری مناسب برای جک s5 , باتری جک s5 , باطری جک s5 , باتری ماشین جک s5 , باتری برای جک s5 , باطری برای جک s5 , باطری ماشین جک s5 , باطری خودرو جک s5 , باتری برای جک s3 ,باتری جک s3 , باتری خودرو جک s3 , باتری ماشین جک s3 , باطری برای جک s3 , باطری برای خودرو جک s3 , باطری برای ماشین جک s3 , باطری جک s3 , باطری خودرو جک s3 , باطری ماشین جک s3 , باطری مناسب برای جک s3 , باتری جک s3 , باطری جک s3 , باتری ماشین جک s3 , باتری برای جک s3 , باطری برای جک s3 , باطری ماشین جک s3 , باطری خودرو جک s3 ,جک موتورز : باتری برای جک j3 ,باتری جک j3 , باتری خودرو جک j3 , باتری ماشین جک j3 , باطری برای جک j3 , باطری برای خودرو جک j3 , باطری برای ماشین جک j3 , باطری جک j3 , باطری خودرو جک j3 , باطری ماشین جک j3 , باطری مناسب برای جک j3 , باتری جک j3 , باطری جک j3 , باتری ماشین جک j3 , باتری برای جک j3 , باطری برای جک j3 , باطری ماشین جک j3 , باطری خودرو جک j3 , باتری برای جک j5 ,باتری جک j5 , باتری خودرو جک j5 , باتری ماشین جک j5 , باطری برای جک j5 , باطری برای خودرو جک j5 , باطری برای ماشین جک j5 , باطری جک j5 , باطری خودرو جک j5 , باطری ماشین جک j5 , باطری مناسب برای جک j5 , باتری جک j5 , باطری جک j5 , باتری ماشین جک j5 , باتری برای جک j5 , باطری برای جک j5 , باطری ماشین جک j5 , باطری خودرو جک j5 , باتری برای جک s5 ,باتری جک s5 , باتری خودرو جک s5 , باتری ماشین جک s5 , باطری برای جک s5 , باطری برای خودرو جک s5 , باطری برای ماشین جک s5 , باطری جک s5 , باطری خودرو جک s5 , باطری ماشین جک s5 , باطری مناسب برای جک s5 , باتری جک s5 , باطری جک s5 , باتری ماشین جک s5 , باتری برای جک s5 , باطری برای جک s5 , باطری ماشین جک s5 , باطری خودرو جک s5 , باتری برای جک s3 ,باتری جک s3 , باتری خودرو جک s3 , باتری ماشین جک s3 , باطری برای جک s3 , باطری برای خودرو جک s3 , باطری برای ماشین جک s3 , باطری جک s3 , باطری خودرو جک s3 , باطری ماشین جک s3 , باطری مناسب برای جک s3 , باتری جک s3 , باطری جک s3 , باتری ماشین جک s3 , باتری برای جک s3 , باطری برای جک s3 , باطری ماشین جک s3 , باطری خودرو جک s3 ,جک موتورز : باتری برای جک j3 ,باتری جک j3 , باتری خودرو جک j3 , باتری ماشین جک j3 , باطری برای جک j3 , باطری برای خودرو جک j3 , باطری برای ماشین جک j3 , باطری جک j3 , باطری خودرو جک j3 , باطری ماشین جک j3 , باطری مناسب برای جک j3 , باتری جک j3 , باطری جک j3 , باتری ماشین جک j3 , باتری برای جک j3 , باطری برای جک j3 , باطری ماشین جک j3 , باطری خودرو جک j3 , باتری برای جک j5 ,باتری جک j5 , باتری خودرو جک j5 , باتری ماشین جک j5 , باطری برای جک j5 , باطری برای خودرو جک j5 , باطری برای ماشین جک j5 , باطری جک j5 , باطری خودرو جک j5 , باطری ماشین جک j5 , باطری مناسب برای جک j5 , باتری جک j5 , باطری جک j5 , باتری ماشین جک j5 , باتری برای جک j5 , باطری برای جک j5 , باطری ماشین جک j5 , باطری خودرو جک j5 , باتری برای جک s5 ,باتری جک s5 , باتری خودرو جک s5 , باتری ماشین جک s5 , باطری برای جک s5 , باطری برای خودرو جک s5 , باطری برای ماشین جک s5 , باطری جک s5 , باطری خودرو جک s5 , باطری ماشین جک s5 , باطری مناسب برای جک s5 , باتری جک s5 , باطری جک s5 , باتری ماشین جک s5 , باتری برای جک s5 , باطری برای جک s5 , باطری ماشین جک s5 , باطری خودرو جک s5 , باتری برای جک s3 ,باتری جک s3 , باتری خودرو جک s3 , باتری ماشین جک s3 , باطری برای جک s3 , باطری برای خودرو جک s3 , باطری برای ماشین جک s3 , باطری جک s3 , باطری خودرو جک s3 , باطری ماشین جک s3 , باطری مناسب برای جک s3 , باتری جک s3 , باطری جک s3 , باتری ماشین جک s3 , باتری برای جک s3 , باطری برای جک s3 , باطری ماشین جک s3 , باطری خودرو جک s3 ,شرکت جک موتورز – شرکت جک موتورز – شرکت جک موتورز – شرکت جک موتورز- شرکت جک موتورز – شرکت جک موتورز – شرکت جک موتورز – شرکت جک موتورز – شرکت جک موتورز – شرکت جک موتورز – شرکت جک موتورز – شرکت جک موتورز

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

 باطری ماشین جک j4 – باطری مناسب برای ماشین جک j4 ( جک )

باتری ماشین جک j4

باطری ماشین جک j4

نام خودرو جک j4
باطری فابریکی ۶۰ آمپر
قابلیت استفاده باطری ۶۰  و ۷۰   آمپر
باطری پیشنهادی ۷۰  ( آمپر )

خرید باطری جک j4 # باتری جک j4 # باطری برای خودرو جک j4 # باتری مناسب برای جک j4 # باطری جک j4 # (ارسال و نصب باطری ۱۰۰% رایگان ) # باتری خودرو جک j4# باطری برای ماشین جک j4# باتری جک j4# باطری جک j4# باطری برای خودرو جک j4# باطری مناسب برای جک j4, باتری خودرو برای جک j4 , باطری مناسب برای ماشین جک j4 , باتری جک j4 , باطری جک j4 , باطری برای جک j4 , باتری برای ماشین جک j4 , باطری کره ایی مناسب جهت استفاده در خودرو جک j4 , باتری اتمی جهت استفاده جک j4 , باطری مناسب برای جک j4 چیست , باطری چی بخرم برای جک j4 , باطری کره ایی مناسب برای جک j4 چیه , باطری ماشین برای جک j4 , باطری ماشین مناسب برای خودرو جک j4, باتری اتمی جک j4 , باطری خودرو جک j4 , باطری اتومبیل جک j4 , باتری خودرو جک j4 , باتری برای خودرو جک j4 , باطری ماشین برای خودرو جک j4 , باتری ماشین برای خودرو جک j4 , باطری مناسب برای خودرو جک j4 , باطری مناسب جهت استفاده در ماشین جک j4 , باطری خودرو برای جک j4 , باطری برای ماشین جک j4 , باطری برای جک j4 , باتری برای جک j4 , باطری ماشین جک j4, باطری j4, باطری جک j4, باطری j4 , باطری جک j4 چند آمپر است؟, باطری جک j4 چند امپر, قیمت باطری جک j4, باطری ماشین جک j4, باتری مناسب جک j4, بهترین باطری جک j4, مشخصات باطری جک j4, باطری اتمی جک j4, باتری مناسب برای جک j4, باطري مناسب براي جک j4, باطری جک j4, قیمت باطری اتمی جک j4, قیمت انواع باطری جک j4, بهترین باطری برای جک j4, باطری برای جک j4, باطری خوب برای جک j4, بهترین نوع باطری جک j4, قیمت باطری برای جک j4, مناسبترین باطری برای جک j4, تعویض باطری جک j4, روشن شدن چراغ باطری جک j4, قیمت باطری خودرو جک j4, خرید باطری جک j4, باطری جک j4, قیمت روز باطری جک j4, باطری فابریک جک j4, قیمت باطری ماشین برای جک j4 , باتری مناسب برای جک j4 , باطری جک j4 , باتری جک j4 , باتری برای ماشین جک j4 , باطری خودرو جک j4 , باطری برای خودرو جک j4 , باتری ماشین برای جک j4 , باطری برای جک j4 , باتری برای جک j4 , باطری برای خودرو جک j4 , باتری ماشین برای جک j4, باطری مناسب برای خودرو جک j4 خرید باطری جک j4  # باطری برای خودرو جک j4 # باتری مناسب برای جک j4 # باطری جک j4 # (ارسال و نصب باطری ۱۰۰% رایگان ) # باتری خودرو جک j4# پیش فروش جک J4 از ۲۰ خرداد ۹۷ با قیمت قطعی ۶۶ میلیون و ۹۰۰ توسط کرمان موتورهزار تومان آغاز خواهد شد. جک J4 یک سدان کوچک چینی است که قرار است به زودی توسط کرمان موتور تولید و به بازار عرضه شود. این سدان چندی قبل و در نمایشگاه خودرو کرمان رونمایی شد و قرار است جایگزین برادر بزگتر خود یعنی جک J5 شود که تولید آن مدتی قبل به پایان رسید. جک J5 در زمان عرضه در بازار، به یکی از موفق‌ترین خودروهای چینی تبدیل شد که این اتفاق علت‌های مختلفی داشت از جمله طراحی زیبا، قوای محرکه نسبتا قدرتمند و استهلاک کمتر در مقایسه با سایر خودروهای چینی. حالا باید ببینیم جک J4 باتوجه به ظاهر متفاوت و امکانات کمتری که دارد قادر خواهد بود موفقیت‌های j5 را تکرار کند یا خیر.محصول جدید کرمان موتور (جک J4) به پیشرانه ۱٫۵ لیتری مجهز شده که توان خروجی این پیشرانه برابر با ۱۰۳ اسب بخار و گشتاور ۱۴۶ نیوتون‌ متر است. جی ۴ قرار است با جعبه دنده CVT راهی بازار شود که امکان انتخاب حالت رانندگی برف و اسپرت را دارد. میزان مصرف سوخت این خودرو ۶٫۳ لیتر اعلام شده و حجم باک بنزین این خودرو ۴۵ لیتر است و با استاندارد آلایندگی یورو ۵ همراه شده است. وزن خالص جی ۴ در حدود ۱۱۱۰ کیلوگرم و حداکثر سرعت این سدان جمع و جور ۱۸۰ کیلومتر در ساعت است.سدان جی ۴ مجهز به سیستم ‌های TPMS، ABS ،EBD و … است. جی ۴ در نسخه فول به کمربند ایمنی Pretensioners مجهز شده و فرمان آن در تمام نسخه ‌ها قابلیت جذب ضربه را دارد. و موضوع جالب توجه اینکه تمام سیستم ‌های ایمنی جک J4 تحت لیسانس کمپانی بوش آلمان به تولید رسیده. نسخه فول جک J4 به امکاناتی همچون کروزکنترل، ۶ بلندگو، آینه‌های برقی، ۲ ایربگ، چراغ‌های جلوی اتوماتیک، سنسور پارک عقب و تهویه مطبوع دستی مجهز شده است.جک J4 در یک کلاس پایین‌تر از J5 قرار می‌گیرد و قیمت پایین‌تری هم دارد. به همین دلیل طراحی جک J4 به وضوح ضعیف‌تر از J5 است و به زیبایی برادر بزگش نیست. به هر حال طراحی بدنه جک J4 چند ویژگی مهم دارد و آن هم شکل چراغ‌های جلو و عقب، خطوط کشیده زیاد بر روی بدنه و سپر عقب عضلانی و بزرگ است و در مجموع باید آن را قابل قبول اما نه چندان راضی کننده بدانیم. ابعاد جک J4 معادل ۴۴۳۵ میلی متر در طول، ۱۷۳۵ میلی متر در عرض و ۱۵۰۵ میلی متر در ارتفاع است که کمی کوچکتر از جک J5 محسوب می‌شود.اما جک J4 در داخل کابین طراحی بهتری دارد و وجود یک نمایشگر در مرکز داشبورد و کلیدهای کنترلی در کنسول وسط و بر روی فرمان، کمی آن را مهیج کرده‌اند. اما از آنجا که J4 یک خودرو ارزان قیمت است، متریال باکیفیتی در آن به کار نرفته و استفاده گسترده از پلاستیک در کابین و داشبورد و پنل درها، کمی آزاردهنده است. اما خوشبختانه صندلی‌ها با روکش چرمی پوشیده شده‌اند و از نظر آپشن هم جک J4 از رقبای ایرانی و چینی خود عقب نمی‌ماند.جک J4 در صورت حضور در بازار باید به رقابت با خودروهایی چون فاو بسترن B30، برلیانس H330 ،  باطری ماشین جک j4 # ام ‌جی ۳۶۰، جیلی GC6، دنا و دنا پلاس و تندر پلاس و نیز پژو ۲۰۷ صندوق دار بپردازد. باید ببینیم این سدان چینی در دراز مدت چه عملکردی از خود نشان می‌دهد و اینکه آیا دچار افت قیمت و افت کیفیت می‌شود یا نه. به علاوه اینکه با سابقه خوبی که جک J5 داشت، کار J4 کمی سخت است و باید بتواند مشتریان را راضی نگه دارد.سگمنت سدان های کوچک شهری در بازار ایران بسیار شلوغ و پر رونق دنبال می شود بطوریکه شرکت های تولید کننده و وارد کننده سعی کرده سهمی از این بازار را به نام خود کنند. اما در این بین این چینی ها هستند که حاکمان مطلق این بخش از بازار شده اند.اگر کمی دقت کنید متوجه خواهید شد محصولاتی نظیر برلیانس H330 و H330،جی J5،بسترن B30،ام جی ۳۶۰،راین V5،جیلی GC6 و … که همگی چینی هستند در این بخش از بازار بدنبال فرمانروایی هستند. اما کرمان خودرو که هر روز سبد محصولات خود را گسترده می کند سهمی در این بازار ندارد.حالا این شرکت با وارد کردن اولین نمونه از جک j4 نشان داد که قصد دارد با اتکا به پشتوانه سابقه دیگر محصولات کمپانی جک به این بازار ورودی قدرتمندانه داشته باشد.در حال حاضر کمپانی جک با اختصاص دادن ۲٫۵ درصد از سهم بازار چین جزو ۱۰ خودروساز برتر چین محسوب می گردد. این شرکت با نیم قرن تجربه در تولید خودروهای سنگین و سواری توانسته در دهه اخیر پیشرفت قابل توجه در بخش فنی و طراحی ظاهری محصولات خود ایجاد کند. جک جی ۴ برای اولین بار در نمایشگاه گوانگژو ۲۰۱۲ با نام Heyue A30 رونمایی شد. اما این خودرو برای عرضه در بازار خارج از چین نام J4 برای خود برگزید.در ایران هم این خودروساز چینی با همکاری کرمان موتور برای اولین بار جک j5 دستی را به ایران عرضه نمود .سپس جک اس ۵ توربو بعنوان گل سرسبد محصولات این شرکت وارد ایران شد و توانست به سرعت در دل هواردان جا باز کند.بعد از عرضه نسخه اتوماتیک جک اس ۵ و j5 ،محصول بعدی کرمان موتور جک اس ۳ بود که به تازگی رونمایی شد. حالا هم کرمان موتور قصد دارد در آینده نزدیک جک j4 را بعنوان محصول بعدی در بخش سدان های اقتصادی به بازار ایران عرضه نماید.جک j4 را در حقیقت می توان برادر دوقلو اما ناهمسان جک s3 محسوب نمود چرا که هر دو خودرو بر روی یک پلت فرم بسط و توسعه داده شده اند.از همین رو ابعاد این دو خودرو به جز در ارتفاع تا حدودی شبیه یه یکدیگر می باشند. ابعاد جک j4 برابر با ۴۴۳۵ میلیمتر در طول ،۱۷۲۵ میلیمتر در عرض و ۱۵۰۵ میلیمتر در ارتفاع می باشد.  فاصله بین دو محور این خودرو برابر با ۲۵۶۰ میلیمتر و دقیقا با جک اس ۳ برابری می کند.همچنین جک جی ۴ خودروی سنگینی نبوده و از وزنی برابر با ۱۱۰ کیلوگرم بهره می برد.طراحی جک جی ۴ مانند جک جی ۵ در ایتالیا و تحت نظارت Daniele Gaglione انجام شده است.با نگاه اول به جک j4 بی اختیار به یاد جک جی ۵ خواهیم افتاد چرا که طراحان سعی کرده اند از زبان طراحی مشترک برای محصولات خود استفاده کنند.در نمای جلو این خودرو چراغهای بزرگ و بیرون زده اولین چیزی است که به چشم می آید. در بین دو چراغ هم جلو پنجره همیشگی محصولات سواری جک خود نمایی کرده و زیر سپر هم چراغهای مشکن حضور دارد.در نمای جانبی جک j4 هم به لطف خطوط منظم کشیده شده در سرتاسر بدنه ظاهری دلنشین به خودرو بخشیده است. عقب این خودرو جایی است که شباهتی فراوانی به برادر بزرگتر خود جک j5 دارد.در کل باید گفت که این خودرو در بین محصولات چینی بازار از چهره قابل فبولی برخودار است.از مزایا اصلی محصولات جک که در بین کلیه محصولات این شرکت مشترک است طراحی جذاب و بروز کابین می باشد. جک j5 هم به تبعیت از این موضع به کابینی جذاب و مدرن تجهیز شده است. فرمان سپره ،صفحه نمایش لمس ،باطری ماشین جک j4 # کلید های مورب کنار صفحه نمایش و کلید های چرخان تهویه مطوبوع از جمله ویژگی های جک جی ۴ محسوب می شود.قابل ذکر است در کیفیت متریال استفاده شده برای جلو داشبورد و دیگر اجزای کابین پیشرفتی قابل ملاحضه نسبت به محصولات قبلی جک را شاهد هستیم.جک برای قلب تپنده این سدان شهری کوچک موتوری ۱۴۹۹ سی سی را برگزیده که می تواند قدرتی برابر با ۱۱۲ اسب بخار و گشتاوری برابر با ۱۴۶ نیوتن بر متر را تولید کند. باطری ماشین جک j4 #  قدرت این موتور توسط جعبه دنده ۵ دنده دستی و یا جعبه دنده CVT به چرخهای جلو منتقل می گردد. جک جی ۴ به کمک این موتور در زمان ۱۳٫۵ ثانیه می تواند سرعت خود را از حالت سکون به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت رساند و در ادامه این شتاب را تا حداکثر سرعت ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت حفظ می نماید.در کل باید گفت میزات قدرت خروجی این موتور نسبت به وزن ایده آل به نظر می رسد و کاملا مناسب یک سدان کمپکت خواهد بود.میزان مصرف سوخت اعلامی از سوی سازنده برای نسخه دستی برابر با ۵٫۹ و در نسخه اتوماتیک برابر با ۶٫۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر خواهد بود.جک j4 از امکانات رفاهی زیادی برخودار نبوده و شاید نقطه ضعف این خودرو برای مشتریان ایرانی آپشن دوست مانع موفقیت کامل آن شود .این خودرو به امکانات رفاهی از قبیل سیستم سانروف، کروزکنترل،۶ بلندگو، آینه‌های برقی، چراغ‌های جلوی اتوماتیک، سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک ، سیستم کنترل فشار باد لاستیک هاو رینگ آلومینیومی ۱۵ اینچی مجهز شده است.اما برخلاف امکانات رفاهی جک j4 در بخش ایمنی حرف های زیادی برای گفتن دارد چرا که بنا بر اداعای سازنده در بدنه و شاسی این خودرو از فولاد مستحکم با مقاومت بالا استفاده شده و از همین رو توانسته تمامی استاندارد های اروپایی را رعایت کند.همچنین این خودرو به لطف شش کیسه هوا، کمربند ایمنی Pretensioners و سیستم های ABS و EBD در نسخه فول توانسته ۵ ستاره ایمنی را از سازمان استاندارد چینی CNCAP بدست آورد.باطری ماشین جک j4 #  کرمان موتور فعلا در حال تست های اولیه این خودرو برای بازار ایران می باشد و در خصوص قیمت احتمالی خیلی زود است که سخنی به میان بیاید. اما با در نظر گرفتن رقبای جک J4 می توان حدس زد که قیمت این خودرو بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون بر چسب خواهد خورد. اما از نظر نگارنده این متن قیمت مناسب این خودرو زیر ۵۰ میلیون می باشد چرا که بی وای دی F3و بسترن B30 دارای ظاهری جذاب و جوان پسند تر هستند و می توانند برای جک J4 ایجاد مزاحمت کنند.نتیجه گیری این بحث فارغ از چینی بودن این محصول است چرا که ما ایرانی ها با شرایط فعلی بازار و اشباع شدن محصولات چینی چاره ای جز خریداری گزینه های فوق نداریم و نمی توانیم در هنگام نتیجه گیری محصولات چینی را با برندهای معتبر کره ای و ژاپنی مقایسه نماییم.در نتیجه جک J4 در صورت قیمت گذاری هوشمندانه می تواند به گزینه اصلی قشر متوسط جامعه تبدیل شود چرا که محصولات جک از سابقه فکری خوبی در بین مردم برخودار است.


سوالات متداول مشتریان در باره باتری ماشین جک j4

  • قیمت باتری جک j4 چقدر است؟ قیمت باطری جک j4 پوما یا دلکور؟ قیمت باطری اتمی جک j4 کره ای ؟
  • مشخصات باطری جک j4 ؟ باتری جک j4 چند آمپر است ؟ باطری فابریک جک j4
  • بهترین مارک باطری اتمی برای جک j4 ؟ آمپر باطری مناسب جک j4 چند آمپر می باشد؟
  • چه باطری برای جک j4 آمپر استفاده شود بهتر است ؟ آیا باتری ۶۰ آمپر یا بالاتر آمپر مناسب جک j4 است؟

*برای دریافت پاسخ به سؤالات فوق لطفا با باطری اطمینان تماس بگیرید.*


 خدمات نصب و گارانتی به صورت شبانه روزی در سطح شهر تهران

۰۲۱۳۳۶۵۲۰۳۲ – ۰۹۱۲۶۶۵۹۹۴۱

بهترین باطری ماشین - باتری ماشین - باطری پوما - باتری پوما - باطری دلکور - باتری دلکور - باطری اتمی - باتری خودرو

باطری ماشین - باتری ماشین - باتری کره ایی - باطری اتمی - فروش باطری ماشین باطری ماشین - باتری ماشین - باتری کره ایی - باطری اتمی - فروش باطری ماشین

مطالب بر اساس

انتخاب خودرو< لیست قیمت